Proč Myslivna Zlatník?

Rekreační oblast nabízí pestrou možnost aktivit. V zimním období je možno se věnovat sjezdovému lyžování, běhu na lyžích, skialpinismu, pěší turistice. V letních měsících se můžete věnovat cykloturistice, pěší turistice, houbaření, sběru lesních plodů a odpočinku na čerstvém vzduchu.

Myslivna Zlatník

 

Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu. V případě, že ho nežádoucím způsobem porušuje, má ubytovatel právo smluvní poměr zrušit.

Pobyt začíná v den nástupu mezi 15:00 a 18:00 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10:00 hodin. Není-li dohodnuto jinak.

Při příjezdu se nájemníci prokazují platným dokladem totožnosti a zapíší se do soupisu ubytovaných osob (soupis obsahuje: jméno a příjmení, datum narození, číslo dokladu totožnosti a bydliště). Užívat pronajatou chalupu smí pouze počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob!

Pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen, nebo dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby trvání pronájmu, (bez vědomí pronajímatele; hosté mohou přijímat návštěvy v objektu pouze s výslovným souhlasem pronajímatele) dojde k jinému porušení podmínek Ubytovacího řádu – ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby. Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během trvání nájmu za účelem kontroly dodržování podmínek Ubytovacího řádu.

Zákazník sepíše s ubytovatelem Ubytovací protokol.

Chalupa je předána pronajímatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, reklamace či poškození vybavení objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení.

Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt včetně inventáře ve stejném stavu, v jakém jej převzali.

Dotýkání se či programování Wifi routeru není povoleno!

Z bezpečnostních důvodů zákazník nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí (zejména v bazénu!).

Bez výslovného souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení apod.) a změny na zařízení, opravy a jakékoliv zásahy na el. nebo jiných instalacích.

Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravy proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny!

Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě pronájmu odpovídá nájemník, vyjma hmotné škody způsobené vyšší mocí (povodeň, hurikán, apod.), proto se doporučuje nájemníkům uzavřít vhodné pojištění.

Jiný než letní zahradní nábytek není dovoleno vynášet ven z objektu.

V celém objektu platí přísný zákaz kouření!!! V objektu není dovoleno zapalovat svíčky ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm . Při manipulaci se zábavní pyrotechnikou je nutné informovat majitele, který určí místo odpalování pyrotechniky.

Rozdělávání malého ohně je povoleno pouze na vyhrazeném ohništi , kdy po  skončení je host povinen tento oheň řádně uhasit (to platí i pro případné grilování), které mají hosté v letní sezóně k dispozici jako součást vybavení chalupy.

Před odchodem z objektu musí být vypnuté veškeré spotřebiče (vyjma chladničky), vypnuté vodovodní kohouty, zavřena všechna okna a zamčeny dveře.

Hosté jsou povinni během pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a třídit odpad do igelitových pytlů na odpadky (zvlášť papír a směsný odpad; sklo).

Hosté jsou povinni vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí a odporovaly-by dobrým mravům a rušily NOČNÍ KLID !!!

Před ukončením pronájmu je nájemník povinen vyčkat na příchod majitele a provést řádné předání objektu.  

Napište nám